Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 08 2013

bettyy89
Play fullscreen
Dużo bliżej.
Reposted fromyanek yanek viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
Kiedyś jakiś starszy pan arystokratycznego pochodzenia podszedł do stolika i zapytał Gałczyńskiego: "A jaka dziś, szanowny panie, zupka?". Gałczyński odpowiedział: "Chujowa".
— Wisława Szymborska o kamienicy przy ulicy Krupniczej
Reposted fromkropki kropki viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
Play fullscreen
Just don't leave.
Don't leave.
Reposted frommvtevrrr mvtevrrr viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
9871 3427
Reposted fromniefajna niefajna viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
  • Polak, jak dać mu wolność, to wszystkich przeskoczy.
  • Polak, jak musi czekać, to wpada w złość.
  • Polak, jak myśli, to zawsze senny.
  • Polak, jak ponarzeka, zaraz zdrowszy.
  • Polak, jak przyjdzie wieczór, to zaraz wspomina.
  • Polak, jak widzi balkon, to chce skakać.
  • Polak, jak wpadnie w szał to biada, ślepej i gnuśnej Europie.
  • Polka, jak zechce rzuci miliardera.
— Tadeusz Konwicki
bettyy89
There are some people who could hear you speak a thousand words, and still not understand you. And there are others who will understand — without you even speaking a word.

— Yasmin Mogahed
bettyy89
Play fullscreen
I'm coming up only to show you down,
For I'm coming up only to show you wrong.
Reposted fromoutkapa outkapa viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
bettyy89
My, ludzie, powinniśmy iść do końca. Nawet kiedy nas gonią i nikt nas nie kocha.
— Marek Hłasko, "Dwaj mężczyźni na drodze"
bettyy89
Kiedyś może skończy się ten hałas i ter­ror, ale two­ja miłość i two­je ser­ce zos­ta­nie. I te parę dni, które spędzi­liśmy ze sobą. To tak kiedy cza­sami bu­dują dom i przyj­dzie dziec­ko. I dot­knie wil­gotne­go be­tonu ręką. Po­tem w do­mu mie­szkają ludzie, rodzą się i umierają i przychodzą no­wi, ale ten mały ślad ręki zos­ta­je na zaw­sze. To chy­ba ja­koś tak... Nie umiem pi­sać o miłości.
— Marek Hłasko
Reposted fromcudoku cudoku viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
Proszę bardzo, możemy wypić herbatę.
Dwie herbaty.
Sto herbat? Bardzo proszę. Jestem gotów
wypić z tobą milion filiżanek herbaty,
jeśli miałoby to cokolwiek pomóc.
— Jacek Podsiadło
Reposted fromrol rol viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89
bettyy89
Po wyspaniu się dobrze. Znów ruszam się. Wszystko jem. Czytam. Słucham płyt. Nie wychodzę, bo na mieście nudy, chłodno, choć bez mrozu i śniegu. Może... gdyby był deszcz... Do ludzi mi się nie chce. Za daleko. Trzeba się ubierać, czekać na autobus. Może, gdyby mżyło i ciut cieplej. 
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted frompuzzle puzzle viafajnychnielubie fajnychnielubie
bettyy89

May 04 2013

bettyy89
9657 7a1b 500
sposób na wieczny uśmiech ;)
bettyy89
3957 d022
Reposted fromalcohoolic alcohoolic
bettyy89
2486 e3ad
Reposted fromalcohoolic alcohoolic

May 03 2013

bettyy89
bettyy89
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir
bettyy89
9819 038e
Reposted fromb4rt b4rt viaplikmuzyczny plikmuzyczny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl